LÉPEGETŐ

mindenki fejlődhet

312 éves gyermekek fejlettségi szintje

 • idegrendszeri érettség, mozgáskoordináció
 • téri tájékozódás, jobb/​bal differenciálás
 • együttműködés, önállóság, önbizalom
 • figyelem, feladattudat, feladattartás, feladatértés
 • szem-​kéz koordináció, finommozgások, ábrázolás
 • vizuális és auditív észlelés, sorozati rendezés, emlékezet
 • beszédhallás, beszédészlelés, beszédmegértés
 • szókincs, grammatikai készség
 • gondolkodási képességek

718 éves korig tanulási problémák

 • olvasás, olvasott és hallott szöveg megértése, feldolgozása
 • beszédkészség, szókincs, szóbeli szövegalkotás
 • az írás formai és tartalmi elemzése, fogalmazás, helyesírás
 • számolási problémák, matematikai-​logikai gondolkodás
 • tanulási módszerek és szokások
 • beszélgetés a gyermek születési és fejlődési sajátosságairól